Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού είναι κάτι περισσότερο από απλή παροχή συμβουλών και καθοδήγησης. Είναι μια δυναμική διαδικασία συνεργασίας που δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της καριέρας και της ζωής του. Επίσης, τον βοηθά να γνωρίσει πρώτα τον εαυτό του και να μπορέσει να περάσει σε ένα νέο περιβάλλον, το εργασιακό περιβάλλον, με βάση την επαγγελματική του ωριμότητα. Το πρόγραμμα εξατομικευμένης συμβουλευτικής του κέντρου μας βασίζεται σε ένα μοντέλο ολιστικής προσέγγισης που στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, τόσο εκπαιδευτικά όσο και επαγγελματικά.

Με ατομικά προγράμματα συμβουλευτικής στοχεύουμε:

  • Στη διερεύνηση της αυτογνωσίας και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
  • Στην ανάπτυξη της αυτοεκπλήρωσης.
  • Στην ανάπτυξη της κρίσης και του συναισθήματος.
  • Στην βελτίωση της λήψης αποφάσεων.
  • Στην αξιοποίηση των ικανοτήτων του ατόμου για κατάλληλες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Παρέμβασης

Η προσέγγιση συμβουλευτικής που χρησιμοποιείται αντιμετωπίζει το άτομο ως ένα σύστημα πολυπαραγοντικό, πάνω στο οποίο ασκούνται πολλές δυνάμεις και το επηρεάζουν, όπως είναι η οικογένεια, τα κοινωνικά πρότυπα, τα προσωπικά κίνητρα και οι τάσεις της εποχής.

Η παρέμβαση μας στοχεύει αρχικά στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος ανάμεσα στο σύμβουλο και το συμβουλευόμενο. Λαμβάνεται οικογενειακό ιστορικό του ατόμου, για τα επαγγελματικά πρότυπα στο περιβάλλον του, καθώς και τις αξίες που το διακατέχουν. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη μίας εχέμυθης και ειλικρινούς σχέσης. Χρησιμοποιούνται σύγχρονα ψυχομετρικά τεστ για την εξακρίβωση δεξιοτήτων, χαρακτηριστικών, προτιμήσεων και αδυναμιών του ατόμου. Πραγματοποιείται ανάλυση και επεξήγηση των αποτελεσμάτων, καθώς και πολλές δραστηριότητες ενδυνάμωσης και εξέλιξης  με σκοπό τη δημιουργία της στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων του συμβολευομένου.

Παράλληλα υπάρχει πλήρης ενημέρωση και συμβουλευτική για θέματα, μαθημάτων, εξετάσεων, πανεπιστημίων εντός και εκτός Ελλάδας, μεταπτυχιακών προγραμμάτων, αλλά και για ανερχόμενα επαγγέλματα και όλες της ανάγκες της αγοράς εργασίας.