Ψυχολογική Υποστήριξη Ψυχοσωματικών και Χρόνιων Νοσημάτων

Τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζεται σημαντική αύξηση σε χρόνια νοσήματα αλλά και σε ψυχοσωματικά. Το χρόνιο Στρες και τα αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης, που εμφανίζουν οι άνθρωποι, επηρεάζουν άμεσα τη σωματική τους υγεία.

Στα ψυχοσωματικά νοσήματα συγκαταλέγονται οι ασθένειες, που δεν έχουν κάποιο παθολογικό αίτιο και προκαλούνται κυρίως από την ψυχολογία. Πιο συγκεκριμένα η βιβλιογραφία αναφέρει, ότι τα ψυχοσωματικά νοσήματα είναι μια παρά-γλώσσα του σώματος, που προμηνύει μια άλυτη εσωτερική διαμάχη. Σε αυτή την περίπτωση η εσωτερική διαμάχη ευθύνεται για τη νόσο, που έχει παρουσιαστεί.

Αντιθέτως στα χρόνια νοσήματα υπάρχει φυσική παθολογία, η οποία μπορεί να δημιουργήσει εσωτερικές διαμάχες. Επιπλέον, η ψυχολογική κατάσταση των ασθενών, που υποφέρουν από χρόνια νοσήματα, είναι βαρύνουσας σημασίας για την πορεία της νόσου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σημαντική η συνδυαστική φροντίδα (φυσιολογία και ψυχολογία) για τη συντήρηση του ασθενούς αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Τόσο στα χρόνια νοσήματα όσο και στα ψυχοσωματικά, η ψυχική φροντίδα εστιάζει στην επίλυση των ποικίλων εσωτερικών διαμαχών, που αντιμετωπίζει ο κάθε θεραπευόμενος. Το πρώτο στάδιο της επίλυσης είναι η κατανόηση του πως λειτουργεί η διαμάχη και η προσεκτική εξέτασή της, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Το δεύτερο στάδιο σχετίζεται με τους τρόπους που αντιμετωπίζει ο κάθε θεραπευόμενος την υπάρχουσα διαμάχη. Το τρίτο στάδιο αφορά στην εξέταση των ικανοτήτων του ασθενούς και με ποιον τρόπο μπορούν οι υφιστάμενες ικανότητες να ενισχυθούν, ώστε να επέλθει η λύση της διαμάχης. Τέλος γίνεται διερεύνηση των στόχων που έχει θέσει ο θεραπευόμενος. Πολλές φορές ο θεραπευόμενος παρακινείται, ώστε να θέσει και νέους στόχους προκειμένου να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για μια καλύτερη ζωή.

Ουσιαστικά, η ψυχολογική υποστήριξη αναφέρεται σε μια ολιστική φροντίδα, η οποία αποσκοπεί στη διερεύνηση της δυσκολίας σε βάθος αλλά και στην αποφασιστική επίλυση της. Ταυτόχρονα γίνεται εστίαση στα δυνατά σημεία του ασθενούς, έτσι ώστε να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Η ψυχολογική παρέμβαση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αγωγή που δίνει ο θεράπων ιατρός.

Σε περίπτωση ψυχοσωματικής νόσου απαραίτητο είναι να έχουν αποκλειστεί τα παθολογικά αίτια από τον θεράποντα ιατρό. Σε περίπτωση που ο ασθενής χρειάζεται και ιατρική φροντίδα ταυτόχρονα με την ψυχολογική υποστήριξη, η συμβολή του θεράποντα ιατρού κρίνεται αναγκαία.

Στην παρούσα φάση, λόγω της πανδημίας, όλες οι συναντήσεις διεξάγονται διαδικτυακά από τον προσωπικό σας χώρο.